ព័ត៌មាន

  • The history of weighing apparatus

    ប្រវត្តិនៃឧបករណ៍ថ្លឹងទម្ងន់

    យោងទៅតាមកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រវាមានអាយុកាលជាង ៤០០០ ឆ្នាំចាប់តាំងពីការបញ្ចប់នៃសង្គមបុព្វកាល។ នៅពេលនោះមានការផ្លាស់ប្តូរទំនិញប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រវាស់ស្ទង់គឺផ្អែកលើការមើលឃើញនិងការប៉ះ។ ឧបករណ៍វាស់វាបានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសចិននៅក្នុងរាជវង្សសៀ។
    អាន​បន្ថែម